Per dvejus metus sukūriau ir išsiunčiau virš 400 siuntinukų. Jie dabar keliauja po Lietuvą ir lietuviškąsias pasaulio bendruomenes. Visus siuntinukus įrašiau į du diskelius. Kiekviename - virš 200 siuntinukų, apie 10 val. žiūrėjimo, skaitymo ir klausymosi... ir atsipalaidavimo... Pirmasis – ankstyvasis, jame daugiau poezijos, apsakymų ir pačių populiariausių dvasinės psichologijos knygų ištraukų. Antrame diskelyje knygos kiek sudėtingesnės ir yra daugiau psichologinių straipsnių. Abiejuose CD iš viso yra apie 50 dvasinės psichologijos knygų geriausių citatų. Diskelius galiu išsiųsti kaip pašto korespondencijos siuntą. Vilniuje galite įsigyti CD susitikus. Laiškelius siųskite zmjg.pps@gmail.com. Iki, Zita

Mylėk gyvenimą, koks jis yra... Mylėk jį, net jeigu neduoda tau tai, ką galėtų, mylėk jį, net jeigu nėra toks, kokio norėtum. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile. Jei tu teisi žmones, vadinasi, neturi laiko jų mylėti. Dievas visuomet veikia pačiais paprasčiausiais būdais. Tai, ką aš galiu padaryti, tu to negali. Ką gali padaryti tu, aš negaliu to. Bet kartu mes galime padaryti kažką tikrai gražaus. Neškite į pasaulį ramybę ir džiaugsmą.


Laimė - tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma - kitur.

Norėdami laimę padauginti, turime ją padalyti.


Sėkmė reiškia gavimą to, ko nori. Laimė yra pasitenkinimas tuo, ką gauni.


Laimingas tas, kas laimingas savo namuose.Kai mes laimingi, tai visada geri, bet kai mes geri, - ne visada laimingi. (O.Wilde)

Tam, kad įsiviešpatautų blogis, užtenka to, kad geri žmones nedarytų nieko... (E.Burke)

Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris mus verstų daryti tai, ką mes mokame. (R.V.Emerson)

Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė. (M. de Halifax)

Tikėjimu mažai ką benuveiksi, bet be tikėjimo nenuveiksi nieko. (S.Butler)

Kai areną palieka herojai, į ją įžengia klounai. (H.Heine)

Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti. (B.Spinoza)

Įsivaizduokite kokia būtų tyla, jeigu žmogus kalbėtų tik tai, ką žino. (K.Čapek)

Nuoširdumas tokia pati dovana, kaip grožis ir protas. (V. Kachialov)

Būk kuklus - tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius. (K.Renard)

Iš asmeninių savybių linksmas būdas labiausiai padeda būti laimingiems. (A.Schopenhauer)

Šmaikštumas - pokalbio druska, bet tikrai ne jo maistas. (W.Hazlitt)

Išmintis duoda žmogui galimybę išlikti gyvam.

Laimi tas, kuris kovoja už gėrį, o ne prieš blogį.

Vienintelė išlaisvinanti jėga Visatoje – atleidimas.

Žmogus dažniausiai yra savo paties stresų belaisvis.

Panašus traukia panašų. Geras – gerą, blogas – blogą.

Gyvenime nėra atsitiktinumų ar keistų sutapimų, gyvenime visada veiksmą seka pasekmė.

Žmogus, verčiantis save gyventi, kad patiktų visiems, žlugdo save.


Kas nori būti laimingas, turi jausti išminties vertę.

Mokėjimas bendrauti lemia gyvenimo kokybę.

Nuovokumas yra gyvenimo išmintis.

Žmogus neprivalo atleisti: žmogus turi jausti poreikį atleisti.

Atleidimas, sklindantis iš širdies, nelaimingą praeitį paverčia laiminga ateitimi.

Viską, ką žmogus daro užmerktomis akimis, daro sau. Viską, ką daro atmerktomis akimis, daro kitiems.


Mes vėl atstatom Katedrą. Jūs matot,
Ji bus verta ir dievo, ir šio miesto.
Bet, broliai mano, šimtąkart svarbiau
Ir savo širdyse ją atstatyti.
Aš klausiu jūsų: ką gi jūs padarėt,
Kad dievo rūmas kiltų jumyse?


Tu esi Dievas - aš tvarinys,

Tu esi viskas - aš niekas,

Tu esi jėga - aš silpnumas,

Tu esi visur - aš tik čia,

Tu esi tėvas - aš tavo vaikas,

Tu esi gyvenimas - aš mirtingumas,

Tu esi kelias - aš blaškymasis,

Tu esi ganytojas - aš tavo avelė,

Tu esi nuolankumas - aš pilnas puikybės,


Meilė žiūri ir mato, klauso ir girdi. Mylėti - tai dalyvauti kito gyvenime visa savo esybe. Kas myli, savyje randa neišsemiamą sugebėjimą guosti ir stiprinti. Esame tarsi viensparniai angelai: galime skristi tik tada, kai esame apsikabinę.

Gerai matome tik širdimi. Turėtume ja geriau pasikliauti.

Esame pernelyg įpratę viską parduoti ir pirkti, tad kartais nepajėgiame įsivaizduoti, jog gali būti ir "neįkainojamų" dalykų.

Gyvenimas - ne tarpelis tarp dviejų datų. Apglėbk kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Tučtuojau. Gyvenimas - tai visa, ką turi.

Besilaukiančios moters įsčiose kalbasi du kūdikiai. Vienas jų tikintis, kitas - ne.

Netikintis: Ar tu tiki į gyvenimą po gimimo?

Tikintysis: Žinoma. Juk akivaizdu, kad po gimimo gyvenimas tęsiasi. Mes esame čia, kad taptume pakankamai stiprūs ir pasiruoštume tam, kas laukia mūsų po gimimo.

Netikintis: Tai kvailystės! Po gimimo jokio gyvenimo negali būti. Ar tu gali įsivaizduoti, kaip toks gyvenimas atrodytų?


Argi nebūtų nuostabu, jei gyvenime turėtume bent vieną žmogų, kuris mus mylėtų nekreipdamas dėmesio į mūsų klaidas? Ar nebūtų nuostabu, kad ir mes galėtume taip mylėti bent vieną žmogų. Meilė nėra emocija, kurią pajusti lengva. Anksčiau mes galbūt siejome meilę su tokiais neigiamais jausmais, kaip skausmas, įžeidimas, atstūmimas ir nusivylimas. Meilė paprasčiausiai gali reikšti supratimą to žmogaus, kuriam ji skirta. Tai gali būti draugas, bendradarbis, viršininkas, šeimos narys ar mylimasis. Išreikšti savo meilę galime paprastais veiksmais: paskambinti, parašyti laišką, apkabinti. Parodykime kam nors, kad jis mums svarbus.

Netikėk, jog galima pasidaryti laimingam svetimos laimės kaina.

Niekada nelaikyk laimingu to, kuris priklauso nuo sėkmės. Jei pasitenkinimas kilęs iš šalies, tai pagrindas trapus: džiaugsmas išeis kaip atėjęs.

Norint išvengti to, kas tave kamuoja, reikia ne kitur būti, bet kitokiam.

Žinai, kodėl negalime šitaip? Todėl, kad mes netikime, jog galime.

Svarbu, kaip gyventi, o ne kiek. ... kiekviena diena yra visas gyvenimas.

Niekas nėra doras atsitiktinai. Dorybės reikia mokytis.

Pats sau kartoju: nieko nėra sunkaus, jei sakai, jog lengva ...

Išminčius nieko nedaro nenoromis. Jis išvengia prievartos, trokšdamas būtinybės.

Kiekvienas menas yra gamtos mėgdžiojimas.

Šaulys, norintis paleisti strėlę, privalo žinoti, kur šauna, ir tik tada prisitaikyti ir nukreipti ją. O mūsų sumanymai klaidžioja neturėdami taikinio.

Negali būti palankaus vėjo jūrininkui, nežinančiam, į kurį uostą plaukia.

Dažnai skriauda paruošia vietą didesnei sėkmei. Daug kas krito tam, kad pakiltų dar aukščiau

Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi.

Didžiausia gyvenimo dalis praeina mums darant klaidas, didelė - nieko nedarant, o visas gyvenimas - darant ne tai, ką reikia.

Kas pradėjo draugauti, kad apsimoka, ir baigs, kad apsimoka.

Filosofija moko veikti, o ne šnekėti, ir reikalauja, kad kiekvienas gyventų pagal jos taisykles, kad gyvenimas nesiskirtų nuo žodžių ...

Jei nori nusikratyti bet kokio nerimo, įsivaizduok, kad tai, ko bijai, tuoj pat įvyks, ir, kad ir kokia būtų toji nelaimė, vienas pats išmatuok ją ir įvertink savo baimę.

... dažniau vargstame tik dėl įsitikinimo, kad mums sunku, o ne iš tikrųjų.


Poezija siekia išlupti daiktą iš žmogaus krūtinės ir jo vietoje vėl įstatyti širdį.

Ką tai reiškia „gyvenimo prasmė”? Jos nėra atskirai nuo manęs ir nuo visuomenės, kurioje gyvenu. Vadinasi, tiktai išreikšdamas save vienu ar kitu darbu, priimtinu, naudingu, reikalingu visuomenei, aš deklaruoju savo individualų gyvenimo prasmės suvokimą.

Kai atgal pažiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas - vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas, nepaprastas paprastumu.


Kaip sunku poetui grumtis su pagunda šaukti, rėkti, kaltinti!.. Atrodo, tartum garsiai išrėktas žodis iškelia tave aukštai, aukštai, tu tampi visiems matomas. Bet – tik akimirką. Žodis subliūkšta lyg pradurtas vaikiškas balionėlis, ir tu nukrenti, ir guli nematomas tarp ,,garsių žodžių nuolaužų...”

Suprasti žmogų! Tai be galo daug, tai beveik nepasiekiama, nes kiekvienas supranta tik tiek, kiek randa savyje, kiek turi savyje.

Yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą: ištartas žodis, kontekstas, intonacija žvilgsnis, judesys, veido mimika... Tai tartum kalbos ženklai, kuriuos mes, deja, prastai mokam, paviršutiniškai ir blogai suprantam.


Jeigu tu ateisi,
Tai ateik kaip saulė.
Ir tokia skaisti,
Ir tokia karšta.
Volunge aš perlėksiu pasaulį
Spindulių tavųjų nušviesta.
Viską rasiu, viską aš panešiu
Su tavim lyg ant pavasario sparnų.
Mažesnės tavęs, išmėtytos po grašį -
Aš nepriimu - nedalinu.

Naujųjų laikų patarlės ir priežodžiai:

Žodis žvirbliu išlekia, bet kuo jis grįš - nežinia.

Nėra to blogo, kas neišeitų į internetą.

Ko nepadaro jėga, tą padaro spauda.

Gimęs imti, duoti negali.

Nepjauk šakos, ant kurios niekas nesėdi.

Kol septynis kartus pamatuosi, kiti jau nupjaus.

Draugą pažinsi bėdoje, o draugę atostogose.

Svarbu, kad kinderis netaptų siurprizu.

Geriau kurti eiles, negu jose stovėti.


Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado. Andre Gide

Baisiausias netikėjimas yra netikėjimas savimi. T. Karlailis

Niekada nepainiokite judesio su veiksmu. Ernestas Hemingvėjus

Niekam neatsitinka nieko tokio, ko jis negalėtų ištverti. Markas Aurelijus

Kas minkštai žengia, toli nueis. Konfucijus

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju. Konfucijus


Laimingas, lankstus ir optimistiškas gyvenimo būdas atneša daug naudos tavo sveikatai, teigiamai veikia santykius, sėkmę. Laimė apsaugo nuo streso. Teisingas posakis – „Nėra nieko pastoviau už laikiną“. Po nakties ateina diena, po žiemos vasara, po lietaus išlenda saulė, tik nepamirškime, kad galia keisti savo gyvenimus yra mūsų rankose. Net jei esame nepavydėtinoje situacijoje, visada galime save paguosti tuo, kad ir ši situacija neišvengiamai ankščiau ar vėliau praeis, pasikeis, kaip keičiasi viskas aplinkui.

Gali apsimesti esąs protingas, bet negali apsimesti esąs sąmojingas.

Juokis - ir pasaulis juoksis drauge su tavim, knark - ir miegosi vienas.

Jeigu vyras dovanoja gėlių be priežasties - vadinasi, priežastis vis dėlto yra.

Kai šeimoje tik viena žmona, ji užauga egoiste.

Gėlių augintojai labai uždari. Ypač tie, kurie augina aguonas...

Niekas taip nesuartina kaimynų, kaip neveikiantis liftas.

Gyvenimo kaina auga, o gyvenimo galimybės mažėja.

Gyvenimas nenusisekė, bet visa kita neblogai.

Kiekviena diena pilna veiklos - mes skubame iš vieno susitikimo į kitą, kuriame įvairius planus ateičiai. Tokie darbai yra svarbūs, tačiau jie neaprėpia visko, ką gyvenimas gali pasiūlyti. Net jei mes į juos įsitraukiame, privalome atsiminti - visos žmonių pastangos yra ribotos ir laikinos. Negalime leisti, kad vienokie ar kitokie laimėjimai atskirtų mus nuo tikrojo gyvenimo vyksmo. Būtina atsiriboti nuo visko ir įsigilinti į save, kad galėtume apžvelgti dienos įvykius ir susitelkti tolesnei kelionei. Nėra reikalo ieškoti šventyklos, šventos vietos ar atskiro kambario. Nereikia jokių iškilmingų apeigų. Viskas, ko mums reikia, - tai paprasčiausiai natūraliai atsigręžti į save.

Vakarykštės dienos nėra, yra tik ši diena. O rytdienos gali ir nebūti.

Jei septynis kartus suklupsi, atsistok aštuonis kartus.

Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs, ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau, nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi.

Žmogui reikia dvejų metų.kad išmoktų kalbėti, ir šešiasdešimt, kad išmoktų laikyti liežuvį už dantų.

Dievas galvoja apie mus, bet jis negalvoja už mus. (Ž.Kokto)

Daug lengviau surasti klaidą, negu tiesą.(J.Getė)

Gyvenimas moko tik tuos, kurie jo mokosi. (V. Kliučevskis)

Gyventi - reiškia veikti. (A.Fransas)

Proto lankstumas gali pavaduoti grožį. (Stendalis)

Laimingas tas, kuris mano esąs laimingas. (H. Fyldingas)

Laimė didėja, kai ja dalijiesi su kitais. (Ž.De Lametri)

Juokus, kaip ir druską, dera vartoti saikingai. (Pitagoras)
Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus. Bruno Ferrero

Reikia daug drąsos mylėti. Ne mažiau drąsos reikia ir leistis būti mylimam. Bruno Ferrero

Tai, ką darome, yra tik lašas vandenyne, tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo. Motina Teresė

Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių.
Seneka

Meną reikia jausti, o ne suprasti. R. de Gurmonas


Draugas - vienintelis žmogus, galintis nurodyti tavo klaidas ir turintis pakankamai proto to nedaryti. R.Brown
Šypsena - tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie. Bruno Ferrero
Nelaimės yra deimantų dulkės, kuriomis Dievas gludina savo brangakmenius. Thomas Carlyle

Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. V.Džeimsas

Atsparumas paprastai pasireiškia žmogui susidūrus su sunkumais, ištikus nelaimei. Taigi, mūsų šiuolaikinė krizė kaip tik tinkamas metas atsparumui demonstruoti, o kartu ir ugdyti. Pradėti galima nuo savo jausmų išsakymo. Galbūt jums gresia netekti darbo, pajamų šaltinio? Paimkite popieriaus lapą ir kurį laiką rašykite, kaip dėl to jaučiatės. Rašykite, kol palengvės arba atsiras aiškus žinojimas, kas jums darosi. Jei yra galimybė, dabar pats laikas pasikalbėti su artimu draugu ar žmonėmis, pakliuvusiais į panašią situaciją ir taip pat ieškančiais išeities ir palaikymo.

Sunku būtų įsivaizduoti žmogų, kuris savo gyvenime nebūtų patyręs sunkumų ar netekčių. Atrodo, problemos yra tas būtinas priedas, kurį visi gauname „nemokamai“ vos tik pradedame džiaugtis didžiuoju gyvenimo stebuklu. Šias „dovanėles" priimame labai skirtingai. Vieni pasiraitoja rankoves, įveikia savo sunkumus, vėl atgauna prarastą pusiausvyrą ir tampa stipresni bei išmintingesni. Kiti, deja, palūžta ir kartais taip ir nesugeba atleisti sau, Dievui ar Pasauliui ir toliau mėgautis gyvenimu.


Jei žiūri teisinga kryptimi, visa, ką tau reikia padaryti, - tai ta kryptimi ir eiti. (Budistų patarlė)

Tol, kol neatleisi kažkam, tai užims brangią vietą tavo mintyse. (Isabelle Holland)

Tegul tai, ko tu negali, netrukdo tam, ką tu gali. (John Wooden)

Niekada nesi per senas išsikelti naują tikslą ar naują svajonę. (K. S. Luisas)

Kol nepradėsime, tol nesužinosime. (Howard Zinn)

Jei vis atidėliosim, tai niekad ir nesulauksim tinkamo momento. (Eleanora Roosevelt)

Jei Dievas nori įteikti Jums dovaną, jis suvynioja ją į problemą. (Vincentas Normanas Pylas)

Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti. (Koko Šanel)

Labai lengva sėdėti ir stebėti. Sunku atsistoti ir imtis veiksmų. (Al Batt)

Viską, ką žmogaus protas sumanys ir kuo patikės, jo ranka sugebės įgyvendinti. (Napoleonas Hilas)

Įkvėpimas visada ateina. Tačiau jis turi aptikti tave bedirbantį. (Pablo Picasso)

Vienintelis būdas atrasti galimybių ribas yra peržengti jas. (Artūras Čarlzas Klarkas)

Nugalėtojai netiki atsitiktinumais. (Friedrich Nietzsche)

Svarbiausia ne žinoti, ką reikia daryti, o daryti tai, ką žinai. (Tony Robbins)

Svarbiausias dalykas bendravime - išgirsti dalykus, kurie nebuvo pasakyti. (Peteris Druckeris)

Žmogus, norintis vadovauti orkestrui, privalo atsukti miniai nugarą. (J.Cookas)

Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos. (Eschilas)

Negali paspausti rankos, jei ji sugniaužta į kumštį. (Indira Gandi)

Iš tiesų svarbu tik tai, ką darome, o ne tai, ką sugebėtume padaryti. (L.L.Spearsas)

Sunkumuose visada slypi galimybės. (Albertas Einšteinas)

Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukti, joks vėjas nebus palankus. (Seneka)


Mitybos specialistai įsitikinę: svoris dažniausiai didėja dėl to, kad mes pasiduodame vidinio balso įkalbinėjimams. Neįmanoma pakeisti maisto raciono nepakeitus savo požiūrio į maistą.

Pamėginkite atsikratyti nuostatų, kurios gadina jums gyvenimą, ir pažvelkite į maitinimąsi naujai. Ištrūkti iš uždaro rato galima tik pakeitus požiūrį į „draudžiamus" produktus.

Praėjus Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms, gali apimti liūdesys. Gyvenimo tempas sulėtėja, žiemiškai pilkas tampa ne tik dangus, bet ir nuotaika, ir kai kuriuos žmones vienišumo jausmas apima iškart po švenčių maratono. Čia pateikiama keletas idėjų, kaip galima išvengti pošventinio liūdesio.
Kai baigiasi šventės, baigiasi ir vakarėliai bei šeimos susiėjimai, dėl to galite pradėti jaustis vienišas. Prieš Kalėdas ar iškart po jų sudarykite planą praleisti vakarą su draugais kartą per savaitę ištisus metus, pvz., pasiūlykite jiems kartu eiti pažaisti krepšinio ar rengti kulinarinius vakarėlius.

Norintiems suliesėti mitybos specialistai ir psichologai dar kartą primena – suliesėsite, jei laikytis dietos pradėsite nuo galvos.

Nepersivalgykite. Norint, kad pradėtų kristi svoris, žmogus visą laiką šiek tiek turi jausti alkį. Jei alkio nejaučia, vadinasi, organizmas gavo tiek maistinių medžiagų, kiek jam reikia, ir svoris nekris.

Vartokite daug daržovių ir vaisių – juose daug ne tik vitaminų ir mineralinių medžiagų, bet ir maistinių skaidulų, kurios žarnyne sujungia dalį riebalų ir pašalina juos iš organizmo.

Venkite aštrių prieskonių ir druskos – prieskoniai ir sūrus maistas žadina apetitą, tad galite greitai persivalgyti.Baltojo metalinio triušio (katino) metai pagal Rytų kalendorių prasidės vasario 3 d. Po audringų Tigro metų lūžių, nuolatinio prisitaikymo ir didžiųjų stresų Katino metai bus lyg atokvėpis. Tačiau aktyvių konkrečių veiksmų ir iniciatyvų virtinė seks pirmą pusmetį, o nuo birželio prasidės sėslus šeimyninis, privatus gyvenimas. Pirmą pusmetį „ant bangos“ bus kūrybingi, ambicingi novatoriai, antrą – apdairūs, ūkiški, darbštūs privatininkai.

Visame pasaulyje populiaru metų pradžioje pasižadėti užsiimti nauja veikla, pasiekti tam tikrą tikslą ar atsikratyti neigiamo įpročio. Tiesa, naujamečiai pažadai toks pat masiškas reiškinys kaip ir jų nevykdymas.

Taigi, kodėl apskritai žmogui norisi pasižadėti? Kodėl būtent per Naujųjų metų šventę arba netrukus po jos? Na, o jei jau pasižadi, kaip tuomet padėti sau tą pažadą įvykdyti?

Naujieji metai - tai slenkstis, per kurį žengiant tikrai tinka pasakyti „ne" tam, kas jau pasenę, neproduktyvu, žalinga, stabdo augimą, ir tvirtai tarti „taip" kūrybai, tikslo siekimui, naujų idėjų įgyvendinimui, sąmoningumui.

Intuicija: „Tas, kas ją turi, tas prie durų priėjęs iš karto žino, kas jo už jų laukia. Dėl to jis iš anksto išsitraukia pistoletą ir įėjęs iš karto be žodžių pradeda šaudyti“ (Lukas, 8 metai)

Jaunikis: „Taip dėdes vadina iki tol, kol jie apsiveda. O po to, kai jie apsiveda, juos jau vadina visokiais kitokiais įvairiais žodžiais“ (Simona, 7 metai)

Manekenė: „Tai tokia sunki profesija, kadangi reikia visą laiką laikytis dietos ir greitai nusirenginėti“ (Monika, 7 metai)

Stiuardesė: „Ji būtinai turi būti plona. Nes jeigu ji būtų stora, tai lėktuve įstrigtų tarp sėdynių praėjime. Pilotui tektų ateiti ir išstumti ją per visą praėjimą, o tai nelabai patogu“ (Austėja, 7 metai)


Artėja dar vieni Nauji Metai. Kaip ir prieš kiekvienus metus, dauguma žmonių išsikelia tikslus ateinantiems metams. Daugelis tų tikslų dažnai būna “nuo sausio pirmosios” ir labai dažnai taip ir sugriūna sausio pirmąją.

Dauguma žmonių savo atostogas planuojasi kruopščiau, nei savo gyvenimą. Kaip manote, kas svarbiau? Nebus geresnės progos pradėti kurti gyvenimą tokį, kokio norite Jūs.

Jei murkimą būtų galima užkonservuoti, tai būtų galingiausias antidepresantas farmacijos rinkoje. (Alexis F. Hope)

Didžiausia katinų mįslė - kodėl jie vis dėlto kadaise nutarė tapti naminiais.? (Komptonas Makenzis)

Aš studijavau daug filosofų ir daug kačių. Kačių išmintis žymiai pranašesnė. (Hippolyte Taine)

Kiekvienais katės savininkas žino: niekas negali valdyti katės, nes valdo ji. (Ellen Perry Berkeley)2011 metai pagal Kinų kalendorių yra Balto Metalinio Katino arba Triušio.

Įvairiose šalyse jie įgyja skirtingą pavidalą.

Pažvelkime, ką vyrai galvoja apie kates.